top of page
Tikhmenev_1904_Wolf_hunt_with_borzois_edited.jpg

Geschiedenis

Sinds de 17e eeuw werden barzois in Rusland gebruikt om op wolven te jagen. Verschillende windhonden werden geïmporteerd uit Arabië, maar die waren niet bestand tegen de barre Russische winters met hun korte vacht. De tweede keer kruiste men de windhonden met de Russische Laika om zo een dikkere vacht te creëren.

 

De barzoi was erg populair bij de tsaren. Eeuwenlang kon de barzoi nergens worden aangekocht, deze honden waren enkel te verkrijgen als geschenk van een tsaar. 

Het Russisch concept van de jachtproeven werd in het leven geroepen tijdens het tijdperk van de Tsaren. Naast het bieden van een opwindende sport, werden deze proeven ook gebruikt om te zien welke dieren het best geselecteerd werden voor de fok. Enkel de snelste en de meest intelligente jachthonden mochten een nageslacht produceren. Voor de aristocratie en de adel waren deze jachtproeven een goed georganiseerde ceremonie die soms dagenlang duurden. De barzoi werd begeleid door jagers te paard en foxhounds op de Russische steppe. De meest voorkomende doelwitten waren hazen, konijnen en ander kleinwild, maar de jagers hielden er vooral van om hun honden te testen op wolven. Als er een wolf werd waargenomen, liet de jager een team van twee à drie barzoi los. Deze zette dan de achtervolging in en als ze uiteindelijk de wolf bereiken, bijten ze het dier langs beide zijkanten in de nek en houden ze het vast tot de jager arriveerde. De barzoi doden de wolf niet, dat deed de jager dan op de klassieke manier, met een mes. In Rusland is het nog steeds gebruikelijk om barzoi te laten jagen op wolven tijdens jachtproeven. Deze proef behoort tot het behalen van een diploma voor jachthonden.

Na de Russische Revolutie in 1917 werden barzois geassocieerd met de heersende klasse en werden veel kennels vernield. Het ras heeft het alleen overleefd dankzij geïmporteerde honden in de westerse wereld.

 (2022). Wikipedia. Geraadpleegd op 30 april 2022 via https://en.wikipedia.org/wiki/Borzoi

History

Since the 17th century, borzois have been used in Russia to hunt wolves. Several sighthounds were imported from Arabia, but they could not withstand the harsh Russian winters with their short coats. The second time they crossed the sighthounds with the Russian Laika to create a thicker coat.

 

The borzoi was very popular with the Tsars. For centuries the borzoi could not be bought anywhere, these dogs were only available as a gift from a tzar.

 

The Russian concept of hunting trials was created during the era of the Tsars. In addition to providing an exciting sport, these trials were also used to see which animals were best selected for breeding. Only the fastest and most intelligent hunting dogs were allowed to produce offspring. For the aristocracy and nobility, these hunting trials were a well-organized ceremony that sometimes lasted for days. The borzoi were accompanied by horse hunters and foxhounds on the Russian steppe. The most common targets were hares, rabbits and other small game, but the hunters especially liked to test their dogs for wolves. When a wolf was sighted, the hunter released a team of two or three borzoi. The latter then gave chase and when they finally reached the wolf, they bite the animal in the neck from both sides and hold it until the hunter arrived. The borzoi don't kill the wolf, the hunter did that in the classic way, with a knife. In Russia, it is still customary to have borzoi hunt wolves during hunting trials. This test is part of obtaining a diploma for hunting dogs.

After the Russian Revolution in 1917, borzois became associated with the ruling class and many kennels were destroyed. The breed has survived thanks to dogs imported into the western world.

 

(2022). Wikipedia. Retrieved on April 30, 2022 from https://en.wikipedia.org/wiki/Borzoi

Persoonlijkheid

Personality

De barzoi is een zachte kalme hond in huis, eens buiten zou hij wel eens graag een korte spurt inzetten maar voor grote trektochten in hij niet geschikt. De misconceptie bij vele windhonden is dat ze tomeloze energie hebben, dat is echter niet zo. Ze rennen vaak kort maar krachtig in het rond, daarna gaan ze naar hun kalme zelve.
Wil je een barzoi gelukkig houden laat hem dan liefst dagelijks eens zijn energie kwijt door vrij rond te lopen. Pas wel op de omgeving, het blijft een zicht jager en afhankelijk van de hond kan het jachtinstinct zeer sterk zijn. 

 

Een barzoi is van aristocratische afkomst, hoewel dat eeuwen geleden is zijn ze dit nog niet vergeten. Hij is niet geschikt voor een kennel in de tuin. Het domein zal hij niet bewaken. Het liefste ligt hij bij u in de buurt en nog liever ligt hij bij u in de zetel. 
 

The Borzoi is a soft and calm dog in the house, once outside he would like to start a short sprint, but he is not suitable for large treks.

The misconception of many sighthounds is that they have boundless energy, but that is not the case. They often run around briefly but vigorously, then they go to their calm selves.

If you want to keep a borzoi happy, let him lose his energy every day by walking around freely. Watch out for the environment, it remains a sight hunter and depending on the dog, the hunting instinct can be very strong.

 

A borzoi is of aristocratic descent, although that was centuries ago they have not forgotten this. He is not suitable for a kennel in the garden. He will not guard the domain. He prefers to be near you and even more preferably in your seat.

DSC04655_edited.jpg

Opvoeding

Zoals hierboven vermeld is een barzoi zeer zacht aardig. Dat wil ook zeggen dat hij gevoelig is van aard. Behandel hem niet als een herdershond dat komt de relatie niet ten goede. 
De stem verheffen is al genoeg om hem te doen schrikken. Dat gezegd zijnde mag men niet vergeten dat de barzoi een zeer grote, krachtige hond wordt. Een consequente opvoeding is een vereiste zeker als men wil omgaan met jonge kinderen en kleine dieren.
 

Upbringing

As mentioned above, a borzoi is very soft hearted. That also means that he is sensitive by nature. Do not treat him like a sheepdog, it will not benefit the relationship.

Raising your voice is enough to startle him.

That being said, it should not be forgotten that the borzoi becomes a very large, powerful dog. A consistent upbringing is a must, especially if you want to deal with young children and small animals.

Gezondheid

Health

Thanks to very careful and selected breeding, the Borzoi is a relatively healthy breed.

As with all sighthounds, they can be prone to gastric torsion. (Turning of the stomach) Gastric torsion plays a genetic role but it can really happen to any dog.

 

On the other hand, there is also Degenerative Myelopathy or DM. Degenerative Myelopathy is a neurological disorder of the spinal cord that leads to reduced movement in later life. DM may be comparable to amyotrophic lateral sclerosis (ALS) in humans, but there is still a difference of opinion about this.

 

A dog can be free, be a carrier and be a sufferer. The latter carries a risk of expressing the disease, but that is not yet a guarantee. The safest thing for breeding is to avoid creating a sufferer by testing the dogs beforehand.

Iets waar nog volop naar onderzocht wordt is hartfalen bij barzoi's. 
In sommige gevallen kunnen barzoi's letterlijk dood vallen. 

Arutmieën oftewel hartfalen kunnen erfelijk zijn, jammer genoeg is daar nog niet voldoende onderzoek naar gedaan. 
Het Valentine Fund van de Borzoi Health and Welfare Foundation is bezig met deze studies.
 

Something that is still being researched is heart failure in borzois. In some cases, borzois can literally drop dead. Aruthmias or heart failure can be hereditary, unfortunately not enough research has been done on this. The Valentine Fund of the Borzoi Health and Welfare Foundation is engaged in these studies.

Dankzij een zeer zorgvuldige en geselecteerde fok is de barzoi een relatief gezond ras.
Zoals bij alle windhonden kunnen ze gevoelig zijn aan maagtorsie. (Het keren van de maag) Bij maagtorsie speelt een genetisch rol maar het kan werkelijk elke hond overkomen.

Anderzijds bestaat er ook Degeneratieve Myelopathie of DM. 
Degeneratieve Myelopathie is een neurologische aandoening van het ruggenmerg die aanleiding geeft tot verminderde beweging op latere leeftijd. Mogelijk is DM vergelijkbaar met Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS) bij mensen maar daarover bestaat nog verschil van mening.

Een hond kan vrij zijn, drager zijn en lijder zijn. Dat laatste heeft risico op het tot uiting brengen van de ziekte maar dat is nog geen garantie. Het veiligste voor de fok is dat men het creëren van een lijder vermijdt door voordien de honden te testen.

Profiel                   Profile

Ras: Barzoi

Oorsprong: Rusland

FCI Classificatie:Windhonden

Grootte: 75 tot 85 centimeter (reuen),                         68 tot 78 centimeter (teven)

Gewicht: 30 tot 45 kilogram

Vacht: Zijdevacht met bevedering

Breed: Borzoi 

Origin: Russia

FCI Classification:Greyhounds

Size: 75 to 85 centimeters (males),                         68 to 78 centimeters (bitches) Weight: 30 to 45 kilograms

Coat: Silk coat 

220161538_2970250546587243_400716762242031380_n.jpg
bottom of page